بازگشت مجله قصرچوبی هر درخت تا زمانی می تواند زنده بماند خوب است بدانید که در تولید محصولات چوبی از درخت هایی
استفاده می شود که عمر آنها به پایان رسیده باشند.
همچین فعالان این حوزه موظف هستند جهت حفظ و احترام به محیط زیست قبل از برش
به ازای مقدار برش هر درخت، درخت جدیدی بکارند و مجوز تایید دریافت نمایند